Start
om homeopati
historia
hitta homeopat
om nhf
kontakt
aktuellt
länkar

om nhf

Nordiska homeopatförbundet är ett yrkesförbund som organiserar homeopater och djurhomeopater. Vi som är med i förbundet arbetar med människor och/eller djur. Förbundet bildades år 2000 kring idén om att det var viktigt att organisera sig i ett starkt forum för att på allvar kunna påverka vår terapi i en positiv riktning.

nhf - vision, mission och värderingar

Vår vision är ett hälsosammare, innehållsrikt och tryggare samhälle med säkrare och effektivare sjukvård med medicinering som är utan skadliga biverkningar. Ett samhälle där grupper och individer, gamla och unga, har möjlighet att nå sina högsta potentialer.

Vi ser patienten/medmänniskan som ett subjekt som ska mötas i stället för ett objekt som ska åtgärdas.

Som homeopater arbetar vi för vår vision över organisatoriska, geografiska och perceptuella gränser, i första hand i Norden.

I vårt arbete betonar vi lyhördhet, lärande, integritet, hållbarhet, långsiktighet, kunskap, tolerans, ömsesidighet, respekt och glädje. Vi vill hellre inspirera än att föreskriva, uppmuntra och engagera än att tala om.

vad vill vi arbeta för?

Vi vill öka homeopatins status till samma nivå som den konventionella läkarvetenskapen har. Fler människor ska kunna ta del av homeopatin som läkekonst och filosofi och bli varse vilka vinster vår terapi har på människors hälsa, vår miljö och samhällsekonomi. Vår målsättning är att uppnå en bredare acceptans och förståelse för homeopati som en möjlighet till varaktig hälsa. Tillgängligheten av homeopatisk medicin borde öka, varför en momsbefrielse skulle vara välkommen. Förbundet verkar för en hög utbildningsstandard och obligatoriskt ansvarsförsäkring för våra homeopater. Våra antagningskrav är formulerade i enlighet med KAM:s krav. Det är viktigt att det finns kompetenta homeopater gedigen utbildning, yrkesstolthet och professionalism. Vår målsättning är att alltfler i vår yrkeskår blir auktoriserade eftersom en sådan kvalitetsstämpel är en garant till myndigheter och patienter att det finns en tillräcklig utbildning i botten för att kunna ge god behandling.

nhf - strategin/arbetsområden

A - Kärnan: Homeopati

Definition av homeopati. En särskild arbetsgrupp, initierad av NHF med deltagare från olika organisationer, arbetar med definitionen av homeopati. Arbetet har påbörjats i början av 2013. Detta är ett krävande och omfattande projekt.

B - Vetenskap/Forskning

Målet är i första hand att skapa ett "virtuellt bibliotek" genom att samla in och sortera upp existerande forskning inom homeopati. På längre sikt kan även examensarbeten och eventuella recensioner läggas till. Syftet är att öka tillgängligheten till vetenskaplig forskning inom homeopati och inspirera samt underlätta framtida forskningsprojekt. Arbetet är långsiktigt. Det ska göras i samarbete med andra organisationer och individer. En person inom NHF har redan under en längre tid arbetat med insamlingen.

C - Kunskapsökning och utbildning

Kunskapsökning, både intern och extern, sker helst via en dialog som främjar ömsesidig inlärning. Hit hör till exempel utbyte av kliniska erfarenheter, föredrag och kurser. Litteraturtips, utveckling av metoder mm är delar av detta arbetsfält där flera personer kan vara involverade i olika former från tid till annan.

Vetenskap och utbildning är överlappande i stor utsträckning.

D - Kundrelationer och marknadsföring

De redan väl etablerade termerna social- och relationsmarknadsföring hör till detta arbetsområde.

Vi deltar även i mässor (t.ex Hälsomässan). Syftet är att utveckla modern marknadsföring via s k sociala medier på nätet där besökare redan besitter mycket information, söker egna lösningar, jämför och byter erfarenheter med andra besökare i snabb takt, i realtid. Detta kräver nya angreppssätt och insikter i relationer med kunder. Kunden ses som ett subjekt.

E- Triangulering - samarbete

Begreppet "triangulering" kommer från ordet triangel. Grundtanken i trianguleringen är att man tar in en "tredje aspekt" i en relation till de två befintliga. Till exempel, man tolkar och analyserar samma uppsättning av data eller undersöker samma ämne från olika perspektiv. I det politiska sammanhanget syftar triangulering till en strategi där man medvetet närmar sig sin motpart och försöker finna "en tredje position".

I vår verksamhet innebär triangulering att vi arbetar över olika gränser på ett sätt att alla vinner genom det. Vi söker vinna en position där slutresultatet förväntas bli bättre än summan av deltagarnas individuella insatser.

medlemskap

Som grund för medlemskap har förbundet ett utbildningskrav på basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 poäng för homeopater och minst 600 timmar undervisning i homeopati och godkänd examen som homeopat eller djurhomeopat. Auktorisationen följs upp varje år med en kvalitetssäkring. Medlemmarna i vårt förbund ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper i form av tips på fortbildning och ska få möjlighet att hålla sig á jour med det som händer inom vårt område. Ambitionen är att vi kan stå i god kontakt med varandra och utbyta erfarenheter, samtidigt som vi kan arbeta utåtriktat och dela med oss till allmänheten av vår kunskap. Önskvärt är också att få till stånd en dynamisk kunskapsutveckling med en intressant forskning i centrum. Vad det gäller djurhomeopater krävs det ett minimum av 160 timmar djurhomeopati och även utbildning i veterinärmedicin.

ansvarsförsäkring

Som homeopat hos oss krävs att du är ansvarsförsäkrad. Ansvarsförsäkring kan f n tecknas via agentur Nordeuropa Försäkringar. Information fås genom försäkringsmäklare Gefwert, www.gefwert.se. Auktorisation och kvalitetssäkring sköts av vårt förbund. Du kvalitetssäkras genom att årligen sända in patientfall/ intyg på genomgången fortbildning till styrelsen.

medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2016 är 400 kronor. Vi tar även emot stöd- och studerandemedlemmar.
Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor om medlemsavgiften eller andra frågor.

Välkommen till oss!

etiska regler

ETISKA REGLER

Den som valt som yrke att ge sjuka människor hjälp har åtagit sig en ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska riktlinjer som varit normgivande sedan lång tid.

En yrkesverksam terapeut, ansluten till vårt förbund, är därför underställd följande etiska regler och skall inte delta i verksamhet där terapeuten saknar frihet att handla efter dessa.

  1. Terapeuten skall följa, för branschen tillämpliga lagar och förordningar.

  2. Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning.

  3. Terapeuten skall icke arbeta utanför sitt kompetensområde och skall icke underlåta att anlita annan medicinsk sakkunskap om han/hon vid undersökning eller behandling finner sådan erforderlig. Terapeuten skall tillmötesgå patientens rimliga önskemål om att rådfråga annan terapeut eller läkare.

  4. Terapeuten har tystnadsplikt.

  5. Terapeuten får icke påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Denna skall anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.

  6. Terapeuten skall i intyg eller utlåtande endast uppge vad han/hon efter noggrann prövning anser sig kunna styrka.

  7. Terapeuten skall avhålla sig från oseriös marknadsföring

  8. Terapeuten skall föra journal och tillse att den förvaras på ett för patienten betryggande sätt.

KAM – Kommittén för alternativ medicin
Branschorganisation för Komplementär & Alternativmedicinare.1998